Ochrana osobných údajov zákazníka a informačná povinnosť prevádzkovateľa

 Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vás informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré nám poskytnete pri registrácii na kurz.

Rešpektujeme Vaše súkromie a prehlasujeme, že s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame na základe právnych predpisov, ktoré sú spojené s ochranou osobných údajov podľa vyššie uvedeného zákona a nariadenia.

Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), spracúva osobné údaje len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na naplnenie vymedzeného alebo ustanoveného účelu a prijal primerané technické, personálne a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov v súlade so Zákonom.

V prípade, že ste zákazníkom Prevádzkovateľa (ním sa stávate pri záväznej registrácii na kurz), prevádzkovateľ môže použiť Vami poskytnuté údaje pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, k zasielaniu marketingových oznámení. Odvolanie takéhoto súhlasu môžete vykonať prostredníctvom e-mailovej správy na: info@gymnastickecentrumpd.sk

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje pre gymnastické centrum Prievidza (ďalej len „prevádzkovateľ“) v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefón, email zákonného zástupcu a meno, priezvisko, dátum narodenia dieťaťa na účel účasti na skúšobnej hodine a na účel poskytnutia objednanej služby. Bez poskytnutia osobných údajov nemôže byť služba poskytnutá.


Dotknutá osoba zároveň poskytuje svoj súhlas Prevádzkovateľovi so zhotovovaním a zverejňovaním obrazových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov z lekcií,  pretekov, akcií, podujatí a to na webovej stránke Prevádzkovateľa, fun page na sociálnej sieti alebo akýchkoľvek iných miestach a dokumentoch na účely propagácie Prevádzkovateľa a gymnastiky vôbec v súlade s poslaním Prevádzkovateľa. Fotografie a videá môžu byť zhotovované Prevádzkovateľom alebo jeho zmluvným partnerom.

Dotknutá osoba dobrovoľne súhlasí so zasielaním informácií o nových kurzoch a aktivitách Prevádzkovateľa na emailovú adresu a súhlasí so spracúvaním osobných údajov v rozsahu poskytnutých na prihláške.

V nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas môžu byť osobné údaje dotknutých osôb sprístupnené poskytovateľovi webhostingu, správcovi webu a fun page na sociálnej sieti a správcovi IT /admin. Osobné údaje môžu byť zdieľané medzi Prevádzkovateľmi navzájom. Prevádzkovateľ v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas spracúva a sprístupňuje osobné údaje dotknutej osoby poskytovateľovi webhostingu, správcovi webu a správcovi IT /admin.
Dotknutá osoba je zodpovedná za pravdivosť, správnosť, úplnosť a aktuálnosť osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľovi. Každú zmenu osobných údajov je povinná prevádzkovateľovi bezodkladne oznámiť.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely činnosti športovej organizácie a plnenia jej úloh podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o športe“), stanov a organizačného poriadku a výkonu práv a povinností vyplývajúcich z členstva. Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje získavať, viesť evidenciu, zverejňovať, monitorovať dotknuté osoby a zhotovovať a použiť obrazové, zvukové a zvukovo-obrazové záznamy.

Osobné údaje sú poskytované do informačného systému športu v súlade so Zákonom o športe. Osobné údaje môžu byť poskytnuté aj Antidopingovej agentúre Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ spracúva telefónne číslo dotknutých osôb na vyššie uvedený účel na základe súhlasu dotknutej osoby.

Aké údaje od vás získavame

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje pre gymnastické centrum Prievidza v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefón, email zákonného zástupcu a meno, priezvisko, dátum narodenia dieťaťa na účel účasti na skúšobnej hodine a na účel poskytnutia objednanej služby – kurzu gymnastiky. Bez poskytnutia osobných údajov nemôže byť služba poskytnutá.

V prípade, že ste mladší ako 16 rokov, tak nám súčasne s poskytnutím Vašich osobných údajov zašlite aj súhlas zákonného zástupcu so spracovaním Vašich osobných údajov.

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Zodpovedným za Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete, je spoločnosť:

Gymnastické centrum Prievidza s. r. o.

Adresa:  Pánsky háj 790/36

972 17  Kanianka

IČO: 50793641

IČDPH: SK2120473135

Adresa elektronickej pošty: info@gymnastickecentrumpd.sk

Telefónne číslo: 0918 719 297

Prevádzka: J. I. Bajzu 14, Prievidza (bývalý areál Prievidzských mliekarní)

 

 

 

 

Spracúvanie na základe plnenia právnych povinností

Ak Vaše údaje spracúvame na základe našich zákonom stanovených povinností, nemusíme získať pre takéto spracovanie Váš súhlas. Na tomto právnom základe spracúvame Vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje pri registrácii na kurz, a to z dôvodu dodržiavania najmä nasledujúcich zákonov:

 1. zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník,
 2. zákon č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa,
 3. zákon č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty,
 4. zákon č. 431/2002 Z. z., o účtovníctve.

 

Doba uloženia osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 3 rokov a po dobu nutnú pre účely archivovania podľa príslušných obecne záväzných právnych predpisov, alebo na základe Vami udeleného súhlasu zo zasielaním oznámení po dobu pokiaľ tento súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov nebude Vami odvolaný.

Súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať na e-mailovej adrese Prevádzkovateľa: gymnastickecentrumpd@gmail.com.

Práva dotknutej osoby

Právo na prístup – máte právo vedieť, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, po akú dobu ich ukladáme, kde Vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich okrem nás spracúva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente „Ochrana osobných údajov zákazníka“.

Právo na opravu – ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.

Právo na výmaz – v niektorých prípadoch máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

a. vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracúvali

b. odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, na ktorých spracovanie je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracúvať;

c. využijete svoje právo namietať proti spracovaniu (pozri nižšie časť Právo namietať voči spracovaniu) u osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne takéto oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme alebo

d. domnievate sa, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Ale majte prosím na pamäti, že aj keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že ihneď zmažeme všetky vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž nepovoľuje, ak spracovanie vašich osobných údajov je naďalej potrebné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania – v niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania – v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť keď:

a. popierate presnosť osobných údajov, kým sa dohodneme, aké údaje sú správne;

b. vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. Nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenie (napr. Ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje aj tak poskytli);

c. vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo

d. vznesiete námietku proti spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie popísané nižšie v kapitole Právo namietať proti spracovaniu. Po dobu, počas ktorej zisťujeme, či je vaša námietka oprávnená, sme povinní spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.

Právo na prenosnosť – máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach.

Právo namietať proti spracovaniu – máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu. Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje spracúvať bez ďalšieho prieťahu; v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

 

 

 

 

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má v zmysle § 28 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) právo:

I. Na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 Zákona je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie
  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona,
  8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

II. Právo dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. e) a f) Zákona možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

III. Na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:

  1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
  2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku,
  3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných na účely priameho marketingu.

IV.  Na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

V. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa§ 29 ods. 3 Zákona, t.j. do tridsiatich (30) dní od doručenia žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

VI. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:

  1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
  2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
  3. u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b) § 28 ods. 6 Zákona je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

VII. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

VIII. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

IX. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba..