Podmienky pre zápis do kurzu

Dovoľujeme si záujemcov upozorniť, že odoslaním riadne vyplnenej prihlášky vyjadrujú svoj súhlas (akceptáciu) s týmito podmienkami, ktoré sa tým stávajú pre záujemcu záväznými.

Kurzom sa rozumie výkon športovej činnosti zameranej na gymnastické športy (najmä gymnastika, gymnastika pre najmenších, súťažná gymnastika, parkour a pod.), ktorú organizuje gymnastické centrum Prievidza (ďalej len „organizátor“) pod vedením spôsobilej osoby alebo osôb, v trvaní určenom organizátorom pre ten-ktorý kurz, ktorého personálnu časovú a programovú organizáciu určuje výhradne organizátor.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny personálnej a programovej organizácie kurzu. Ak je ďalej v texte uvedené dieťa, má sa tým na mysli dieťa alebo jeho zákonný zástupca (najmä rodič).

 1. Spôsob prihlasovania a úhrada za účasť na kurze
 • Prihlásenie do kurzu sa realizuje elektronicky prostredníctvom online prihlášky dostupnej na webovej stránke gymnastickecentrumpd.sk. Elektronická prihláška sa stáva platnou jej odoslaním a následným potvrdením zo strany prevádzkovateľa.
 • Prihláška nadobúda účinnosť až po uhradení poplatku. Úhradu poplatku je možné realizovať prevodom na účet gymnastického centra. Pre identifikáciu platby uveďte prosím do poznámky MENO a PRIEZVISKO dieťaťa. Ak nebude platba zrealizovaná (na účte prijímateľa) so správnymi identifikačnými údajmi do 3 pracovných dní (odoslaní prihlášky), prihláška nebude akceptovaná a miesto sa automaticky uvoľní pre ďalšieho záujemcu. Do kurzov sa môžete zapojiť kedykoľvek.
 1. Zdravotný stav dieťaťa a vyhlásenie zákonného zástupcu
 • Odoslaním prihlášky a akceptovaním podmienok pre zápis do kurzu rodič dieťaťa, jeho zákonný zástupca alebo iná oprávnená osoba prehlasuje, že mu nie je známy žiadny dôvod (napr. zlý zdravotný stav), pre ktorý by jeho dieťa nemohlo športovať, navštevovať kurz gymnastiky. Prihlasujúca osoba berie ako zákonný zástupca dieťaťa na vedomie, že nepravdivosť vyššie uvedeného prehlásenia môže byť dôvodom pre zmenu časovej a programovej organizácie kurzu a ak to nebude v záujme dieťaťa, aj pre jeho vylúčenie. Organizátor sa však pri tom zaväzuje prihliadať vždy a najmä na záujmy dotknutého dieťaťa.
 • Prihlasujúci zákonný zástupca dieťaťa odoslaním prihlášky vyhlasuje, že je bez obmedzenia oprávnený konať v mene prihlasovaného dieťaťa.
 1. Plnenia v prípade zrušenia registrácie v kurze
 • Účastník si zaplatením kurzovného objednáva právo zúčastniť sa na kurze. Za neúčasť dieťaťa na kurze z dôvodu na strane dieťaťa nevzniká nárok na vrátenie kurzovného.
 • Ak sa účastník nemôže z rôznych dôvodov ďalej pokračovať v kurze (nemôže dokončiť daný kurz),  rodič požiada o zrušenie registrácie.  Po odpočítaní pomernej časti zodpovedajúcej počtu dní, počas ktorých už sa kurzu zúčastnil alebo nezúčastnil mu bude vrátená alikvotná čiastka kurzovného. Povinnosťou účastníka kurzu (alebo jeho zákonného zástupcu) je danú skutočnosť bezodkladne oznámiť gymnastickému centru formou e-mailovej správy na adresu: info@gymnastickecentrumpd.sk, v ktorej musia byť uvedené údaje odhlasovanej osoby (údaje musia korešpondovať s údajmi vyplnenými v prihláške) spolu s číslom účtu, kam má byť zvyšná čiastka poukázaná (číslo účtu musí korešpondovať s číslom účtu odkiaľ bolo kurzovné poukázané). Účastník kurzu (alebo jeho zákonný zástupca) si môže nárokovať na vrátenie alikvotnej čiastky kurzovného len od dňa nasledujúceho po doručení emailovej správy s vyššie uvedenými náležitosťami. Účastník berie na vedomie, že poplatok za kurz sa vracia len ak presahuje čiastku 5€.

 

 1. Manipulačný poplatok

V prípade zrušenia účasti na kurze pred jeho začiatkom, resp. počas konania kurzu, organizátor vráti alikvotnú čiastku zo sumy kurzovného podľa nasledovnej tabuľky.

Počet dní do začatia kurzu.                                                               Manipulačný poplatok

5 dní pred začiatkom kurzu                                                          0%

4 dni pred začiatkom kurzu alebo počas trvania kurzu                  50%

 1. Súhlas dotknutej osoby

V zmysle § 7 zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasí dotknutá osoba (účastník kurzu, resp. jeho zákonný zástupca) so spracovaním osobných údajov dieťaťa, výhradne však len pre interné účely organizátora. Dotknutá osoba taktiež súhlasí s prípadným použitím fotografií, resp. videozáznamov, kde je vyobrazená, bez nároku na honorár. Organizátor sa zaväzuje používať záznamy účastníka výhradne len spôsobom neznižujúcim dôstojnosť a dobré meno účastníka, a to výhradne len v súvislosti s prezentáciou svojej činnosti.

 1. Zodpovednosť trénera za neplnoletého účastníka

Zodpovednosť trénera za neplnoletého účastníka kurzu vzniká od času určeného ako začiatok tréningovej jednotky, ak je účastník prítomný v priestore telocvične. Ak účastník opustí priestor telocvične, zodpovednosť prechádza opäť na zákonného zástupcu.

 1. Výhrada zmeny termínu kurzu

V prípade nemožnosti konania tréningu z dôvodu nutných opráv alebo z iných závažných dôvodov, si poskytovateľ kurzov vyhradzuje právo na zmenu termínu konania kurzu.

 1. Štátny sviatok – deň pracovného pokoja a školské prázdniny – Počas štátneho

sviatku a školských prázdnin  sa kurzy nekonajú. Telocvičňa bude zatvorená.

© 2024 Gymnastické centrum Prievidza. Všetky práva vyhradené.
Vytvorila digitálna agentúra AMETICA.
chevron-down